Neŭtraleco ... en oficialaj rilatoj kun perfiduloj

 

En miaj antaŭaj artikoloj [1-3] jam temis pri nova internacia politiko de UN [4], kies celo estas likvidi nacian identecon de la okcidentaj landoj sub la slogano de la Nova Monda Ordo (NMO) aŭ "Tutmondiĝo" (promociata fare de UEA). Tiu ĉi celo estas senprecedenca en la historio, kaj perfida koncerne ĉiun landon, kies suvereneco kaj nacia identeco estas damaĝitaj. La e-movado en la tempo de Zamenhof neniam starigis tian perfidan celon. Male, tiutempaj esperantistoj eksplikis ke ili promocias la internacian lingvon Esperanto kiel la duan lingvon, kaj ke ili neniel celis malutili al suvereneco kaj nacia identeco de ies lando. Ilia premiso estis ke esperantistoj restas patriotoj de siaj respektivaj landoj. Ankaŭ la spirita flanko de Esperanto, ĝia Interna Ideo, temis nur pri frateco inter popoloj de la mondo, sed ne pri ilia intermiksado por krei novajn popol-miksaĵojn kaj iun utopian tutmondan ŝtaton.

 

Konsternita per tia aktiva partopreno de UEA en la perfidaj planoj de UN, mi skribis jenan leteron al la tiama Prezidanto de UEA D-ro Mark Fettes.


Februaro 10, 2019

 

Kara D-ro Fettes!

 

Mi adresas vin ĉar temas pri la strategio, politiko kaj statuto de UEA.

 

Post longa hezitado (kaj sensukcesaj provoj ekdiskuti ĉi-temon en revuo Esperanto) mi skribas al vi por esprimi mian malkonsenton kun la lastatempa politiko de UEA.

 

Mi partoprenis la e-movadon dum 40 jaroj (kaj nun estas dumviva membro). Do mi bone memoras kiel UEA, serĉante "favorojn" de UN kaj UNESKO, unue atingis la nivelon de "konsultaj rilatoj", kaj nun tiun de "oficialaj rilatoj" kun ĉi-organizaĵoj, pri kio UEA fiere mencias en la ĉapo de ĉiu dokumento.

 

Mi ĉiam malŝatis ambaŭ kaj bedaŭris ke e-movado ne hontis asociiĝi kun UN kaj UNESKO eĉ en la pasinteco, kiam ambaŭ organizaĵoj estis pli-malpli benignaj. Tamen lastatempe ili iĝis simple danĝeraj por la monda ordo kaj suvereneco de landoj. Kaj kion faras UEA?

 

UEA restas en oficialaj rilatoj kun UN kaj UNESKO – kaj ne iel formale por nur popularigi Esperanton kaj lingvan egalecon. UEA nun aktive promocias la plej perfidan UN-politikon de t.n. "tutmondiĝo" aŭ la "Nova Monda Ordo" (NMO): dum la universalaj kongresoj, en prelegoj kaj artikoloj [2].

 

Premiso de UEA supozeble estas kvazaŭ alianco kun UN kaj UNESKO neniel kontraŭas la principon de neŭtraleco de UEA, ĉar finfine ja kio povas esti pli "neŭtrala" ol UN, bazita je la "Universala deklaracio de homaj rajtoj" kaj "aliaj internacie rekonataj instrumentoj"(*)?!  

 

Rigardu ni al tiuj "internacie rekonataj instrumentoj" kaj la agado de UN. 

 

Kiam en 1945 oni revivigis la Ligon de Nacioj sub la nova nomo Unuiĝintaj Nacioj, la entrepreno estis utopia, malutila kaj hipokrita, sed almenaŭ bazita je io tiel justa kiel la "Universala deklaracio de homaj rajtoj". La utopieco estis en la premiso kvazaŭ tre malsimilaj kaj reciproke malamikaj landoj de la mondo povus iamaniere unuiĝi sub iuj "universalaj ideoj" ("universalaj ideoj" estas utopio per si mem vidu Apendicon 2). La fieco kaj hipokriteco de UN montriĝis tuj de la komenco, ĉar UN fermis la okulojn kaj ignoris la realon de plej monstraj landoj kiel ekzemple USSR sub Stalin. Ja USSR tiam estis la ekzemplo de plej terura rompo de ĉiu punkto de la "Universala deklaracio de homaj rajtoj" – kio tamen ne malhelpis membrigi USSRon, asigni al ĝi 3 voĉojn (!) en la Asembleo, kaj provizi la konstantan membrecon en la "Sekureca Konsilio" kun vetorajto! Ĉio tio – por la monstra, kanibala reĝimo de Stalin! Tamen UN favoris al USSR kaj blinde sekvis iujn politikajn ideojn de USSR ankaŭ post Stalin (vidu Apendicon 1).

 

La Deklaracio de homaj rajtoj ankaŭ malakordis kun islamo kaj politiko de islamaj landoj, por kiuj la ideo mem de homaj rajtoj estas herezo: la islama leĝo "Ŝaria" (antagonista al ĉio en la Deklaracio) estas la sola leĝaro por islamanoj. Tamen tiu ĉi kontraŭdiro embarasis neniun en UN kaj nek iun el politikistoj. UN cinike permesis islamajn landojn prezidi la komisionon pri la homaj rajtoj!

 

Sed tiam almenaŭ la "internacie rekonata instrumento" (la Deklaracio de homaj rajtoj) per si mem estis bona.

 

En la lastaj jardekoj tamen "internacie rekonataj instrumentoj" de UN (kaj EU) estas ... "La plano por anstataŭiga (!) migrado (!)" kaj "La tutmonda kompakto ... por migrado (!)..." [4].


Trompo komenciĝas de la vorto "Migrado" (refarita el termino "Enmigrado" – laŭleĝa eniro de fremduloj konsekvence de permeso de la ricevanta lando). Tamen la UN-dokumentoj uzas intence konfuzan terminon "Migrado", kvazaŭ popoloj estus fiŝoj aŭ birdoj liberaj nature migri ien ajn; kvazaŭ landoj ne havus sian identecon kaj suverenecon super iliaj teritorioj! Do UN, EU kaj aliaj registaroj de la Okcidentaj landoj energie re-popolumigas siajn proprajn landojn per plej maltaŭgaj malamikaj fremduloj – kvazaŭ realigante la profetan romanon "La kampo de sanktuloj" de Jean Raspail (1973)! Multaj Eŭropaj landoj estas malgrandaj etnoj el nur kelkmilionoj de civitanoj. Tamen troviĝas esperantistaj komisaroj de NMO kiuj "pruvas" ke fremduloj "ekonomie utilas" kaj ironias pri "Fortikaĵo Eŭropo" [2]. Neniam en la historio okazadis tia amasa perfido de propraj landoj!

 

La ĉefa vektoro de homa historio estis ke popoloj celis atingi kompaktecon, sinregadon kaj suverenecon, kio ofte necesigis politikajn batalojn kaj militojn – ĝis ĉio fine pli-malpli stabiliĝis. Kaj nun do UN celas male: remiksi popolojn! Remiksi la popolojn tiel antagonistajn kiel islamaj kaj neislamaj popoloj. Neniam en la historio okazadis tia granda "mallerno de la historio"(**)   kaj malfaro de ĝi!

 

Tiuj ĉi planoj de UN, EU kaj la komisaroj de tutmondiĝo fakte estas la sekva fazo de Marksismo, kiam anstataŭ elproprietigi bonhavon de riĉaj kaj sukcesaj individuoj, oni celas elproprietigi la bonhavon kaj teritoriojn de riĉaj kaj sukcesaj landoj! Plus ili celas parte konfiski la bonhavon de  riĉaj kaj sukcesaj landoj fare de imposto por ... la klimat-ŝanĝo kvazaŭ kaŭzita fare de homaro – grandega friponaĵo per si mem.

 

Tiel ĉi farante, oni dissolvas la nacian identecon de la Okcidentaj landoj kaj samtempe oni likvidas la blankan rason ĝenerale kiu konsistigas < 15% de la homaro! Plej laŭtaj estas blankaj agitistoj por mem-likvido de la blanka raso. Estas ili kiuj inventis la koncepton de "blanka kulpo" pri "blanka privilegio" kaj admonas nome blankulojn ne multobliĝi por savi la ekologion de "panjo Tero". Ĉi-lasta admono estas precipe groteska, ĉar ĝuste blankuloj (15% de la homaro) spertas demografian katastrofon sekve de la koeficiento de frukteco draste < 2.1 (necesa por sin-konservo), dum la ceteraj multobliĝas nelimigite kun la koeficiento draste > 2.1. 


Kaj neŭtrala (!) UEA aprobas kaj subtenas tiun monstran perfidon! Mi – ne. En mia lando Usono mi batalas por ke Usono eliru el UN (kaj elpelu UN-sidejon el Usono). Kaj mi aplaŭdas ke Usono jam eliris el UNESCO. 

 

Alexander Gofen

____________

(*) Statuto de UEA. Sekcio 5, Neŭtraleco.
(**)  Citaĵo de E. M. OblomovKaj tamen UEA daŭrigas kunlaboron kun UN kaj planas celebri ĝian 75-jariĝon dum la 2020 Universala Kongreso en Montrealo. Aldone s-ro Corsetti admonas:

Ni igu la tutan movadon festi la datrevenon de UN, ĉar en la nuna mondo UN samkiel Esperanto estas "orfa kaj eble senespera" [Ho, kompatindulino UN]. Ni festu UN tra la mondo kaj ni ligu Esperanton al la savo de la planedo kun UN.


Envere tamen tio estas la planedo, precipe la Okcidenta mondo, kiun
necesas savi de la socialismo kaj tutmondiĝo fare de UN kaj NMO komisaroj, kaj Esperanto prefere restu orfa, ol akiru gepatrojn kiel UN kaj UNESCO. 


Supozeble mi estas ne sola esperantisto kiu malkonsentas kun UEA pri ĝia subteno de la tiom senprecedenca perfido de la tuta Okcidento.

 

UEA serĉadis favorojn de UN kaj EU dum jardekoj, sed nek la unua nek la dua el tiuj multelingvaj internaciaj organizaĵoj iam emis promocii Esperanton – malgraŭ ilia multlingveco, internacia kaj financa potenco. Kaj kial ili faru tion? Ili ne estas misiuloj de la Bono kaj de la Interna Ideo, des malpli ili klopodas prepari la grundon por la iama alveno de la Mesio.

 

De alia vidpunkto: ĉu estus bona por Esperanto se dank'al iu kaprico ĝi ekplaĉus, diru ni, al Stalin, aŭ Mao Tze-dung, aŭ al UN kaj EU tiel kaj ili ĵetus la tutan sian potencon por esperantigi la mondon? Ĉu la esperantistaro vere volus progresigi Esperanton kompromititan per sia asociiĝo kun io malica?

 

Necesas vasta diskutado inter la esperantistaro de tiu ĉi groteske malneŭtrala politiko de UEA por ke espereble UEA rezignu de ĝi kaj revenu al la vere neŭtrala platformo, pli konforma kun la ideoj de Zamenhof por la rolo de Esperanto (kaj ĝia Interna ideo).

 

 

 ____________________
1. La Interna ideo kaj ekstera politiko.
2. Biologia bazo de mensogo
3. Adiaŭ Eŭropo
4.
2000 UN Replacement Migration
   
2018 UN Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration
    EXIT UN
    La Lenineska "Papo": jen, jen kaj jen.

Apendico 1.
UN en perspektivo.


Parto 1. Dekomence UN (la posteulo de Ligo de Nacioj) estis tutmonda babilejo kun utopia premiso kvazaŭ draste malsamaj kaj antagonistaj landoj povas diskuti, negoci, kaj respekti kontraktojn.


La UN favoris al la USSR kaj sklave sekvis ĝian linion kontraŭ Israelo. Stalin kaj USSR ekmalamis Israelon post kiam evidentiĝis, ke Israelo ne emas esti Sovetia satelito. Tiam Politburoo kaj KGB refaris "Cionismon" en akuz-terminon en USSR, kaj ekcirkuligis ĝin en tia senco en la mondo.

 

Antaŭ tiu-ĉi iniciato de KGB la mondo rigardis Cionismon neŭtrale, kiel unu el multaj naci-liberigaj movadoj. Eĉ antisemitoj kiuj volis elpeli judojn el siaj landoj aŭ komunumoj, ne kontraŭis Cionismon komprenante ke prefere judoj havu sian nacian hejmon – la lokon kien oni povus elpeli judojn, aŭ igi ilin elmigri tien mem.

 

En Sovetio tamen la ideo pri ies elmigrado estis neeltenebla. Sovetia registaro ne volis toleri ke iu popolo havu iun ajn pretekston por elmigri, do ili akuzis Cionistojn en "duobla lojaleco", kaj asociigis Cionismon kun internacia burĝa imperiismo(*) . Sovetiaj ideologoj tiam inventis la formulon "Cionismo estas varianto de faŝismo" (kvazaŭ intence spitante al la fakto, ke judoj estis la plej grandskala viktimo de la Germana faŝismo).

 

Kaj la Asembleo de UN akceptis tiun ĉi sakrilegian formulon el USSR! Ĉi-formulo restis valida "UN-instrumento" ĝis kolapso de USSR, post kio ankaŭ UN nuligis ĝin. Post la kolapso de USSR, UN estas sub influo de la islama plimulto kaj sub ĉiama influo de la NMO-komisaroj la "patroj-fondintoj" de UN. Do UN penas internacie malpermesi kritikon de islamo, kaj ĝenerale ĝeni la konsituciajn rajtojn de usonanoj tiaj kiel la unua kaj dua Amendoj (pri la liberecoj de esprimo kaj de posedo de fajro-armiloj). 

 

Alia ekzemplo kiel UN sekvis la linion de sovetiaj ideologoj estis Sovetia inventaĵo de Palestina popolo. Ek de la antikva Romia imperio kaj ĝis la restaŭro de Israelo en 1948 la termino "Palestino" signifis nure la historian domon de judaro. Antisemitaj kampanjoj en Eŭropo antaŭ la 1940aj demandis "Judojn – en Palestinon!" La nejuda popolo ene kaj ekster Israelo estis Araboj devenaj el la najbaraj landoj kaj gentoj, sed ne iuj inventitaj Palestinanoj.

 

Post la mirakla venko de Israelo en la 6-taga milito, KGB trejnis Yassir Arafaton kaj liajn teroristojn por krei ĉelon de "Palestina popolo" kiu pretendu je la lando de Israelo kaj subfosu ĝin. Tiel ĉi KGB inventis neekzistantan popolon kaj ekcirkuligis ankaŭ tiun-ĉi ideon en la mondo. Kaj en la mondo tio estis UN (kaj la "internacia komunumo") kiuj tuj kaptis ĝin (sen ajna embaraso, ke la ideo apartenas al KGB). Tiu "komunumo" ĝis nun fervore subtenas la neekzistantan landon de palestina popolo (konsistanta el arab-devenaj gentoj, kiujn neniu Araba lando volas absorbi).

 

UNESKO – la kultur-scienca fako de UN – same fervore sekvas kontraŭ Israelan politikon de UN tiomgrade, ke UNESKO nomas Jerusalemon laŭ la Araba nomo Al Quds. El aliaj "atingoj" de UNESKO estas promociado de la friponaĵo pri klimat-ŝanĝo kvazaŭ kaŭzita per homa aktivado.  


Ĉio tio estis la unua parto de utopio, sed almenaŭ nedanĝera, ĉar tiam UN ankoraŭ respektis la suverenecon kaj diversecon de landoj.


Parto 2. Tamen proksimume de la 1960j UN (EU kaj aliaj NMO organizaĵoj) komencis realigi la ideon de globalismo aŭ tutmondiĝo
ankaŭ utopio, sed ekstreme danĝera,  kiu celas rompi suverenecon de ĉiuj landoj miksante etnojn kaj popolojn. La tutmondiĝo precipe perfidas etnojn kaj rasojn malgrandajn: ja temas pri libera migrado kaj intermiksado de etnoj, rasoj kaj popoloj laŭ la malnova rusa ŝerco pri kuketo farĉita per tetrao kaj ĉevalaĵo en proporcio ... unu tetrao kaj unu ĉevalo!


Ĉe tio la migrado estas unudirekta: el la tuta mondo en la Okcidentajn landojn, la landoj popolitaj per etnoj de blanka raso, kiuj konsistigas <15% de la homaro! Kaj iuj malgrandaj blankaj etnoj (kiel Nederlandanoj, Hungaroj, Norvegoj, Judoj) konsistigas <1% de la homaro!


UN nomas tion "Replacement (!) migration"
"Anstataŭiga migrado"! Kia nekredebla sincereco kaj cinikismo!

Do la blanka raso kaj Jud-Kristana civilizacio estas intence destinitaj por malapero fare de du efektoj:

________________

 

(*) Nuntempaj anticionistoj kaj antisemitoj en la tuta mondo plu reuzas la saman akuzon kontraŭ cionistoj pri duobla lojaleco kaj aparteno al iu internacia imperiisma konspiro, kaj ili reuzas la saman fian sloganon "Cionismo estas faŝismo". La afero de KGB plu vivas kaj prosperas.

 

Apendico 2. 
Utopio de "universalaj ideoj" kaj eklektiko de UN


Nepacigeblaj ideologioj kaj pensmanieroj en la mondo objektiva ekzistas, same kiel antagonismaj landoj, kiuj neniam povos interkonsenti pri io ajn (sen mensogi aŭ trompi).

Ekzemple unu el motoroj de UN estas nov-Marksismo de la Frankfurta skolo, kiun mi nomas "Marksismo kun sodoma vizaĝo", kaj kiu celas detrui la tradician familion. En la Deklaracio de la homaj rajtoj (farita en la 1940aj) neniel povis temi pri "rajto" demonstri sian abomenaĵon - sodomecon (estanta krimo tiutempe en ĉiuj landoj), aŭ "rajto" por malgeedziĝo"! Tamen komisaroj de UN senĝene promocias tiun ĉi "rajton" por la tuta mondo, inklude islaman mondon, kie oni ekzekutas por sodomismo. (Kaj la islama membraro de UN ruze kaj prudente silentas).

Samtempe UN cedas al la premo de sia islama membraro kaj penas devigi ĉiujn liberajn neislamajn landojn malpermesi kritikon de islamo
kontraŭ la Unua Amenda rajto en Usono kaj kontraŭ la rajto de libera parolo en la Deklaracio de homaj rajtoj mem. UN ne povas eviti eklektikecon kaj kontraŭdirecon sekve de tio ke UN mem estas utopia.   


Subteni internacian diskut-klubon de membroj kun nepacigeblaj reciproke ekskludaj ideoj estas sensenca, vana, kaj eĉ danĝera por ideoj bonaj. Ĉar estos nome la ideoj bonaj kiuj pli facile cedas al vulgaraj penoj deformi kaj korupti ilin.

 

Eĉ pli grave: la mondo kia ĝi nun estas en neniu videbla estonteco konsentos kiuj nome ideoj estas bonaj! Fakte ĉiu partio kredas ke ĝiaj ideoj estas plej bonaj, kaj iuj (kiel ekssovetio, islamo) ankaŭ kredas, ke ĉiuj rimedoj estas akcepteblaj por atingi ilian ideon de bono, ekzemple mensogi al la oponanto (kio nomiĝas "takkija" en islamo), kaj kaŝe ignori kontraktojn. Honesteco kaj respekto de kontraktoj mem estas idealo nur de Jud-Kristana filozofio (kvankam ne ĉiam sekvata). Fondintoj de Ligo de Nacioj kaj poste de UN utopie disvastigis la specife Jud-Kristanan ideon de honestaj negocoj kaj kontraktoj je la tuta homaro, por kiu tiuj ideoj ne aplikeblas.


Alexander Gofen